More Website Templates at TemplateMonster.com!

Transportation

 

5. การสัญจร

5.1 มีจำนวนยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของส่วนงาน

ประเภท จำนวน (คัน)
รถจักรยานยนต์ -
รถยนต์ 1
รถตู้ 4
รถบัส 1
รถประเภทอื่น ๆ -

5.2 จำนวนรถยนต์ทุกประเภทที่เข้ามาในวิทยาเขต

       - ไม่มี

5.3 จำนวนจักรยานที่ใช้งานภายในส่วนงานต่อวัน

       - ไม่มี

5.4 นโยบายในการจำกัดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ในส่วนงาน

       - ได้ดำเนินนโยบายเต็มรูปแบบแล้ว (ให้บัตรจอดรถกับผู้มีสิทธิ์จอดโดยดูจากอายุการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป)

5.5 นโยบายในการจำกัด หรือลดพื้นที่จอดรถในส่วนงาน

       - ไม่มี

5.6 รถโดยสารสาธารณะของส่วนงาน

       - ไม่มี

5.7 นโยบายในการใช้ทางเท้าและขี่จักรยาน

       - ไม่มี