More Website Templates at TemplateMonster.com!

Setting and Infrastructure

 

1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พื้นที่รวมของส่วนงาน 13,970 ตารางเมตร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด 1,938.25 ตารางเมตร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 จำนวนนักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งหมดในปีการศึกษา 2556 1,092 คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 จำนวนบุคลากรทั้งหมด แบ่งออกเป็นอาจารย์ 160 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 169 คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังคงเป็นป่า - ตารางเมตร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6 ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ใช้ปลูกหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคาร
        และหนองน้ำที่ขุดขึ้น
725 ตารางเมตร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7 ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 3,235.25 ตารางเมตร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8 งบประมาณปี 2556
       - งบประมาณที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (ให้รวมทุกโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และงบที่ดูแลด้านกายภาพ งบดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่) 2,651,832.8 บาท

       - งบประมาณ ทั้งหมดของส่วนงานในปี 2556 เป็นจำนวน 228,550,600.00 บาท