Scan เพื่อเข้าระบบลงทะเบียน
ประชุมวิชาการ online

Scan เพื่อเข้าร่วม Line กลุ่มศูนย์บริการวิชาการ เพื่อติดตามข่าวสารการประชุม/อบรม
 
 


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ ที่เกิดจากการบาดเจ็บ


วันที่ 12 มิถุนายน 2565 (ผ่านระบบ ZOOM)

คะแนนหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) 6 หน่วย จากสภาการพยาบาล

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  
กำหนดการ  
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ส่งหลักฐานการชำระเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2022  Faculty of Nursing, Mahidol University All rights reserved. 
Webmaster: 
nswww@mahidol.ac.th

 

login