The event will start in 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 33
เรื่อง “การพยาบาลแม่นยำ บทบาทที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการดูแล
(Precision Nursing: Challenge Roles in Improving Quality of Care)”

ลงทะเบียน