ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - 15 ตุลาคม 2566 (รายละเอียดเพิ่มเติม)