ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Lactation Nurse The Idol ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด: Lactation Nurse The Idol

     สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลนมแม่ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานนมแม่ เพื่อให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และให้นมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง 2 ปี หรือนานกว่านั้นได้ เพื่อให้ลูกได้รับอาหารอย่างเหมาะสมและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งพยาบาลนมแม่ได้ทุ่มเทการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จในทุกระดับของการให้บริการ และตระหนักถึงความสำคัญและความสำเร็จของพยาบาลนมแม่ จึงได้จัดโครงการประกวดผลงานของพยาบาลนมแม่ : Lactation Nurse The Idol ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างและเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับพยาบาลนมแม่ในการพัฒนางานนมแม่ที่มีคุณค่าแก่สังคม
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติพยาบาลนมแม่ที่มีผลงาน ในการพัฒนางานนมแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ

ประเภทของผลงานและรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

     พยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Lactation Nurse The Idol ประจำปี 2566 จะได้รับโล่รางวัลจากสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ตามประเภทของผลงาน ดังนี้

1. ประเภทงานวิจัย/นวัตกรรม จำนวน 2 รางวัล คือ

1.1 ผลงานด้านการให้บริการ 1 รางวัล

1.2 ผลงานด้านการศึกษา 1 รางวัล

2. ประเภทบริการวิชาการ จำนวน 2 รางวัล คือ

2.1 การบริการพยาบาลในสถานบริการ 1 รางวัล

2.2 การบริการพยาบาลในชุมชน 1 รางวัล

ทั้งนี้ สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย จะมอบเกียรติบัตรให้ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณาทุกคน

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล Lactation Nurse the Idol ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศเรื่อง ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด Lactation Nurse The Idol
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล
อัพโหลดประวัติและผลงาน (ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2566)
แบบฟอร์ม LNAT 01
แบบฟอร์ม LNAT 02
แบบฟอร์ม LNAT 03
แบบฟอร์ม LNAT 04