หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม ประกาศข้อบังคับ สมัครงาน Web Mail เอกสาร Download
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์
งานพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
งานความก้าวหน้าในสายวิชาการ
และสนับสนุน
งานเสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานอื่น ๆ
e-Pay Slip
e-Pay Slip
ประเมิน 360 องศา
ระบบแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบข้อมูล ผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข.
 
กำหนดการส่งและวันประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการ
การเลือกตั้งซ่อมกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
-กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งฯ / ใบสมัครรับเลือกตั้ง / รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อมฯ

การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2563
(หนังสือเวียน)

ประกาศม.มหิดล เรื่อง การกำหนดวันให้เปลี่ยนสถานภาพฯ / แบบฟอร์มแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ / คำสั่งม.มหิดลฯการมอบอำนาจ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2563  
(ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบออนไลน์ ผ่าน Like email@mahidol.ac.th
ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563  เวลา 7:00 – 15:00 น.เลือกได้ไม่เกิน 5 คน )

ระเบียบการดำเนินการฯเลือกตั้ง  /ระเบียบการดำเนินการฯเลือกตั้งฉ.2  /ระเบียบการดำเนินการฯเลือกตั้งฉ.3 / ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง / ใบเชิญชวนเลือกตั้งออนไลน์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง / รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ระบุ E-Mail ที่ใช้ในวันเลือกตั้งฯ

การทำประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สำหรับบุคลากร

การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ และต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณพ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563) (หนังสือเวียน) 
แบบฟอร์มดาวน์โหลด

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

คู่มือระบบการลาออนไลน์
- แนวปฏิบัติในการขอทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
- คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
กำหนดการส่งและวันที่ประชุม กพอ.03 ปี 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 
ประกาศคณะเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ของคณะพยาบาลศาสตร์และหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560
PowerPoint การประเมินสมรรถนะออนไลน์ e-Competency
ขอเชิญบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่สนใจจองห้องพักอาคารชุดพักอาศัย มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถลงชื่อจองห้องพักได้ที่ 1219 คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินคืน กบข.ให้แก่ผู้รับบำนาญของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (UNDO กบข.) โดยวิธีโอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาศาลายา ประเภทบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 316-3-03572-2 ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบบุคลากร" ทั้งนี้ ต้องดำเนินการโอนเงิน ก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือน ดังรายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0517.012/กง 00396
 

  ขอบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ Online
  หนังสือรับรอง Online
  หนังสือรับรองสินเชื่อสวัสดิการ
กับสถาบันการเงินต่าง ๆ
  แบบฟอร์มใบลา
  คู่มือการขอตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษของ พม. (ปรับปรุง 2560)
  ใบคำร้องขอ Paysilp
หนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่าย
  ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
Free Internet Account
  คำร้องทั่วไป
  ขอปรับอัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิ / ปรับคุณวุฒิ / เพิ่มคุณวุฒิ
  ขอเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่ง อาจารย์
  อาจารย์/บุคลากรใหม่
  กองทรัพยากรบุคคล
  กบข.
  ประกันสังคม
  กรมสรรพากร
  สำนักงาน กพ.
  หนังสือเดินทาง
  ชพค. , ชพส.
2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415
Copyright © 2020
Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์   HTML Hit Counters   เริ่ม ณ วันที่ 5 กันยายน 2556