โฮมเพจคณะฯ

มหาวิทยาลัย
มหิดล

สถานที่
ติดต่อ

 

งานบริการวิชาการ

 

 

  ขนาดตัวอักษร

โครงการครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ

  หลักการและเหตุผล  
          การตั้งครรภ์เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ ซึ่งหากได้รับการดูแลที่ดีก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของทั้งมารดาและทารก ทั้งนี้สตรีเมื่อมีการตั้งครรภ์ก็จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ทำให้อาจเกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่ ภาวะไม่สุขสบายจากอาการปวดหลัง ตะคริว ท้องผูก บางรายอาจมีความวิตกกังวลต่อภาวะสุขภาพของตนเองและทารกในครรภ์ โดยเฉพาะเมื่อใกล้คลอดสตรีตั้งครรภ์มักจะรู้สึกกลัว หรือหวั่นวิตกเกี่ยวกับการเจ็บครรภ์ การคลอด บางรายกลัวว่าจะไม่สามารถแสดงบทบาทมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดได้ หากสตรีตั้งครรภ์ไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการดูแลตนเอง ก็จะทำให้เกิดผลเสีย หรืออันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบุตร ตลอดจนอาจทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการตั้งครรภ์ การคลอด และการดูแลทารกแรกเกิด
          ดังนั้นเพื่อช่วยให้สตรีตั้งครรภ์สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งเพื่อให้สามีมีความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของภรรยาในระยะตั้งครรภ์เพื่อเสริมสร้างสายใยรักภายในครอบครัว ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบโดยตรงในการผลิตพยาบาลผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของมารดาและทารก จึงได้จัดโครงการการให้คำแนะนำความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์และสามีมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในเรื่องการดูแลตนเองในระยะตั้งครรภ์ กระบวนการคลอด การบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด ตลอดจนการดูแลทารกแรกเกิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งมารดา ทารก และครอบครัว นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ/สังเกตการณ์แก่นักศึกษาในหลักสูตรทีเกี่ยวข้องอีกด้วย