Scan เพื่อเข้าระบบลงทะเบียน
ประชุมวิชาการ online

Scan เพื่อเข้าร่วม Line กลุ่มศูนย์บริการวิชาการ เพื่อติดตามข่าวสารการประชุม/อบรม
 
 


  เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care รุ่นที่ 12


มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญพยาบาล และบุคลากรทางสุขภาพเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ECG Interpretation and Nursing Care รุ่นที่ 12" ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567

* หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง(CNEU) อยู่ระหว่างขอหน่วยคะแนนจากสภาการพยาบาล


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการอบรม  
กำหนดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2022  Faculty of Nursing, Mahidol University All rights reserved. 
Webmaster: 
nswww@mahidol.ac.th

 

login