1. สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมตามระบบคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล สกอ. สมศ. และสภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
  2. ศึกษา วิจัย เพื่อหาแนวทาง และข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
  3. ดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา สู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
  4. ประสานงานและดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
  5. ส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. เอื้ออำนวยให้เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้
  7. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของคณะฯ  ตามแนวทางของ การบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 

Copyright © 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th