วิสัยทัศน์

          เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเสริมคุณภาพที่ยั่งยืนแก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พันธกิจ

  1. ประสานงาน/ดำเนินกิจกรรม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
  2. สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมตามระบบคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล สกอ. สมศ. และสภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
  3. ส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  4. เอื้ออำนวยให้เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้
  5. ให้บริการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกส่วนงานของคณะฯ  ตามแนวทางของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ศึกษา วิจัย เพื่อหาแนวทาง และข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
  7. ประสานงาน/ดำเนินการให้เกิดการฝึกอบรม สัมมนา สู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
  8. ประสานงานและดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
 
 
 
 
 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 

Copyright © 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th