กระดานสนทนา (Nursing Research Webboard)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านการวิจัย สาขาพยาบาลศาสตร์
  2. เพื่อตอบข้อสังสัยเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทาง ในการรับบริการจากงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เช่น ขั้นตอนในการรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ การรับเงินรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่สร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เป็นต้น
  3. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการให้บริการของงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ
  2. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคณะพยาบาลศาสตร์

ข้อตกลงในการใช้กระดานสนทนา

  1. ระบุชื่อ และการเป็นบุคลากร/นักศึกษา ภายในหรือภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล ในการตั้งประเด็นสนทนา
  2. ใช้ภาษาสุภาพ

เมื่อใดที่ไม่ควรใช้กระดานสนทนา

  1. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะร้องเรียน หรือร้องทุกข์ เกี่ยวกับผลการตัดสินการพิจารณาทุน เงินรางวัล หรืออื่นๆ กรุณาส่งข้อร้องเรียนของท่านโดยตรงไปที่ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ โทร 02-441-5333 ต่อ 2470-1
  2. ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลการตัดสินการพิจารณาทุน เงินรางวัล หรืออื่นๆ ขอให้สอบถามโดยตรงที่งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตรื โทร 02-441-5333 ต่อ 2470-1


Copyright © 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th