+  
 
 
+
 
 
 
คณะกรรมการวิจัย  
   
+ บุคลากร  
   
+  
     
+ ทุนวิจัย  
     
+  
     
+  
     
+  
     
เอกสาร Download  
     
+ แสดงความยินดี  
     
กิจกรรมที่ผ่านมา  
 
 
ปฏิทินกิจกรรม  
   
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
   
คณะพยาบาลศาสตร์  
   
กองบริหารงานวิจัย  
   
+  
   
ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  
   

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล
ฐานข้อมูลแห่งทุนด้านการวิจัยทางการพยาบาล
การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
Research Profile
Research Profile
Research Profile

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring
System” จานวน 2 รุ่น ได้แก่
 รุ่นที่ 8 - วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น.
 รุ่นที่ 9 - วันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ขั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น.
**สาหรับ Link ลงทะเบียน เมื่อทางมหาวิทยาลัยประกาศแล้ว ทางงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยจะรีบประชาสัมพันธ์ให้
ทราบต่อไป หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กองบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021)
ในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่   ฉบับภาษาไทย   ฉบับภาษาอังกฤษ
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้ารับบริการ "คลินิกวิจัย" โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา สนใจเข้ารับบริการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย https://sites.google.com/site/nsmahidolresearchclinic
 
ข่าวทุนวิจัยในประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการวิจัยฯ ผ่าน NRIIS ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการวิจัยฯ ผ่าน NRIIS ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 
2565 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการวิจัยฯ ผ่าน NRIIS ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ข่าวทุนวิจัยต่างประเทศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม
ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in
Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/PHC SIAM) ประจาปี พ.ศ. 2565-2566
ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 19
กรกฎาคม 2564 เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
 
ระบบจองห้องประชุม401
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ
   
     
 
 
 
last update;
09/07/2021

 
 
 
Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th