+  
 
 
+
 
 
 
คณะกรรมการวิจัย  
   
+ บุคลากร  
   
+  
     
+ ทุนวิจัย  
     
+  
     
+  
     
+  
     
เอกสาร Download (Intranet)  
     
+ แสดงความยินดี  
     
กิจกรรมที่ผ่านมา  
 
 
ปฏิทินกิจกรรม  
   
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
   
คณะพยาบาลศาสตร์  
   
กองบริหารงานวิจัย  
   
+  
   
ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  
   

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล
ฐานข้อมูลแห่งทุนด้านการวิจัยทางการพยาบาล
การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
Research Profile
Research Profile

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจพัฒนาและต่อยอดผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ “เกตเวย์สู่นักวิจัยมืออาชีพ: การวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 4019 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  คลิก  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่   ฉบับภาษาไทย   ฉบับภาษาอังกฤษ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นใจว่านักวิจัยรุ่นใหม่สามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานที่มีมาตรฐานสูง และมีการตีพิมพ์วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้ารับบริการ "คลินิกวิจัย" โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา สนใจเข้ารับบริการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย https://sites.google.com/site/nsmahidolresearchclinic
 
ข่าวทุนวิจัยในประเทศ
ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะ flagship ที่ 13 Technology Localization - การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์) ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก
 
ข่าวทุนวิจัยต่างประเทศ
TUBITAK – NSTDA Joint call for proposals 2020 on Food safety & Agriculture, Sensors, and Biomaterials, Biomedicine and Drug ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ฯ ทางอีเมล ได้ถึง ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามาถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก  ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารการขอสมัครทุน ผ่านงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
United States Department of Defense (DOD) เปิดรับสมัครทุน Peer Reviewed Medical Research Program (PRMRP) ซึ่งให้การสนับสนุนการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1)Discovery Award 2)Focused Program Award 3)Investigator-Initiated Research Award 4)Technology/Therapeutic Development Award ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่าน https://www.grants.gov / รายละเอียดเพิ่มเติม
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ
เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ ระบบจองห้องประชุม401
แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์
กระบวนการเบิกจ่าย เงินทุนอุดหนุนการวิัจัย ความรู้ด้านงานวิจัย  
 
 
 
last update;
18/03/2020

 
 
 
Copyright © 2019 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th