+  
 
 
+
 
 
 
คณะกรรมการวิจัย  
   
+ บุคลากร  
   
+  
     
+ ทุนวิจัย  
     
+  
     
+  
     
+  
     
เอกสาร Download (Intranet)  
     
+ แสดงความยินดี  
     
กิจกรรมที่ผ่านมา  
 
 
ปฏิทินกิจกรรม  
   
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
   
คณะพยาบาลศาสตร์  
   
กองบริหารงานวิจัย  
   
+  
   
ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  
   

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล
ฐานข้อมูลแห่งทุนด้านการวิจัยทางการพยาบาล
การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
Research Profile
Research Profile

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ" ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บรรยายโดย Prof.Dr.Kittisak Jermsittiparsert จาก School of Business Administration, Henan University of Economics and Law และ รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ค่าอบรมท่านละ 5,000 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์ โทร 080 597 2894 และสมัครได้ที่  คลิก
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่   ฉบับภาษาไทย   ฉบับภาษาอังกฤษ
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้ารับบริการ "คลินิกวิจัย" โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา สนใจเข้ารับบริการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย https://sites.google.com/site/nsmahidolresearchclinic
 
ข่าวทุนวิจัยในประเทศ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564  

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่: http://www.trc.or.th ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าว มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 (City & Community Innovation Challenge 2021)

ผู้สนใจสามารถ
•   กรอกข้อมูลโครงการและยื่นข้อเสนอแนวคิดทาง  https://mis.nia.or.th ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
•   ยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ทาง  https://mis.nia.or.th  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://social.nia.or.th/2020/city64 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง:  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ  /   วิธีการยื่นข้อเสนอ

ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True Lab ประจำปี 2020 (รอบ 2) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยออนไลน์ผ่านทาง https://truelab.info ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจจัดทำเอกสารผ่านส่วนงานส่งมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ข่าวทุนวิจัยต่างประเทศ

Grand Challenges Canada เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ Creating Hope in Conflict: a Humanitarian Grand Challenge ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจจัดส่งเอกสารการสมัครผ่านส่วนงานมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Junior Research Fellowship Program) 2021 ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ถึง ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก  ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจจัดส่งเอกสารการสมัครผ่านส่วนงานมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
United States Department of Defense (DOD) เปิดรับสมัครทุน Peer Reviewed Medical Research Program (PRMRP) ซึ่งให้การสนับสนุนการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1)Discovery Award 2)Focused Program Award 3)Investigator-Initiated Research Award 4)Technology/Therapeutic Development Award ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่าน https://www.grants.gov / รายละเอียดเพิ่มเติม
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ
เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ ระบบจองห้องประชุม401
แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์
กระบวนการเบิกจ่าย เงินทุนอุดหนุนการวิัจัย ความรู้ด้านงานวิจัย  
 
 
 
last update;
20/10/2020

 
 
 
Copyright © 2019 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th