คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |  
แสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จากชุดโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนารูปแบบ การป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 351,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จากโครงการศึกษาสภาวะการณ์สุขภาพและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ และประชากรก่อนวัยสูงอายุในชุมชนต่อการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย มหาวิทยาลัยมหิดล :ศึกษากรณีตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 808,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก CMB เรื่อง ปัจจัยทำนายความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน ในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง จำนวน 80,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผล ของโปรแกรมการควบคุมตนเองโดยใช้รูปแบบพยาบาลเป็นผู้นำ ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน จำนวน 809,466 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เรื่อง รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบประคับประคองจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต จำนวน 582,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีนัส ลีฬหกุล

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) เรื่อง ส่งเสริมโภชนาการเพื่อควบคุมโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ (สสส 130000) จำนวน 150,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก CMB เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลระหว่างการเรียนแบบบรรยายและเป็นทีม จำนวน 35,200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก(WHO) เรื่อง The emerging roles of private nursing schools in Thailand จำนวน 500,000 บาท

 

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th