พระประวัติ

about hafl bg

ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นวาระครบรอบ ๑๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีโครงการจัดทำห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ณ ชั้น ๑ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิชาชีพการพยาบาล และการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลังถึงพระกรณียกิจที่ทรงเสียสละเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ...

มหิดลราชธิดา

พระมารดาทรงหล่อหลอม

ทรงถึงพร้อมการศึกษา

ทรงงานเพื่อประชาเพื่อเมืองไทย

พระเกียรติเกริกไกรสู่สากล

สิ้นพระชนม์สู่สวรรคาลัย

วีดิทัศน์พระประวัติ

พระกรณียกิจ

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาธิคุณต่อหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิต่างๆ จำนวนมาก มีหลายมูลนิธิที่ทรงรับเป็นประธาน ทรงพระวิริยะอุตสาหะเสด็จไปทรงประชุม พระราชทานแนวความคิดการพัฒนาองค์กร แนวทางการทำงานแก่บุคลากรของมูลนิธิและองค์กร เพื่อให้องค์กรเหล่านั้นพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลทั้งต่อตนเองและประชาชน
พระกรณียกิจเปรียบดั่งทรงสร้างสรรค์และบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง ให้เติบโต และพัฒนาอย่างมั่นคง แม้เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว หน่วยงานเหล่านี้ยังเติบโตขยายขอบข่ายการดำเนินงาน และสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง

องค์กรในพระอุปถัมภ์

การให้ที่ยั่งยืน

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระราชทานแนวคิดในการทำงาน ไปจนถึงแนวคิดในการพัฒนาตนเองแก่บุคคลและองค์กรต่างๆ มาตลอดพระชนม์ชีพ ทรงใช้บริเวณห้องกระจกในพระตำหนักเลอดิสเป็นที่รับรองผู้เข้าเฝ้าเป็นประจำ ห้องกระจกนี้จึงเปรียบดั่งต้นธารของพระกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ การจำลองบางส่วนของห้องกระจกจึงเป็นการระลึกถึงสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงทำเพื่อประเทศไทย

พระกรุณาธิคุณ