ความเป็นมา
  ลงทะเบียน
  กำหนดการ
  ติดต่อสอบถาม
  Download เอกสาร

 

 

หลักการและเหตุผล

          การสนับสนุนจากบุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาล นับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับมารดาและทารกมากที่สุด มีบทบาทเด่นชัดอย่างมากในการให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ฝึกทักษะ และให้การช่วยเหลือ ตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด (Almeida, et al., 2015; Piro & Ahmed, 2020) การให้ความรู้ตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อการเพิ่มความมั่นใจ ทัศนคติที่ดี และเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ สะท้อนให้เห็นความสำคัญของพยาบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (Piro & Ahmed, 2020) ในทางกลับกันการที่มารดาขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง หรือไม่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากพยาบาลจะส่งผลทางลบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ (Lewallen & Street, 2010) การศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Almeida และคณะ (2015) จำนวน 18 เรื่องพบว่าบุคลากรทางสุขภาพรับรู้ว่างานด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นงานที่มีความท้าทาย ผู้ทำงานต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชี่ยวชาญด้านทักษะในการช่วยเหลือและการรับรู้ความรู้สึกของมารดา ซึ่งความจำเป็นของทักษะดังกล่าวยังคงถูกละเลยจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยในสถานการณ์การระบาดของ covic 19 ที่ต้องประยุกต์ความรู้ในวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาทักษะในนการปฏิบัติงานในชีวิตวิถีใหม่

          สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากนี้การเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการทำงานด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภายใต้งานวิจัยและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พยาบาลวิชาชีพจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะให้ทันสมัยตลอดเวลาผ่านการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือมาปรับใช้เพื่อพัฒนางานด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทยจึงกำหนดให้มีการจัดชุดการประชุมวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับพยาบาล และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และผู้ที่สนใจ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ที่ทำงานส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยเฉพาะในชีวิตวิถีใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่ความรู้ความสามารถ มีทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของพยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  2. ทบทวนทักษะการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมทั้งทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีประสิทธิภาพ
  3. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการทำงานด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย

พยาบาลและอาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมทั้งผู้ที่สนใจ จำนวน 100 คน

วิธีดำเนินการ

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2564

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ (CNEU)

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ (CNEU) 8 คะแนน จากสภาการพยาบาล

 

 

 

 

Copyright 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.

Webmaster: nswww@mahidol.ac.th